KVKK Sözleşmesi

KVKK VE AYDINLATMA METNİ

Vakfımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, Maltepe Vergi Dairesinde 6470059198 vergi kimlik numaralı ve Moment Ofis Beştepe Binası, Beştepe Mahallesi 32. Cadde No:1/4, Yenimahalle/Ankara adresinde mukim OGEM-VAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı veri sorumlusu sıfatı ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla hareket etmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyum için gerekliliklerin layıkıyla yerine getirilmesini ve uluslararası standartlarda bir veri koruma ve işleme politikası oluşturulmasını hedeflemektedir.  Bu kapsamda amaç, Vakfımız tarafından Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi faaliyetlerinin hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesidir. Bu politikada Vakfımızın veri sorumlusu sıfatından kaynaklı olarak; kişisel verilerin işlenmesinde esas aldığımız temel ilkelere yer verilmektedir. Vakfımız kişisel veri işleme faaliyetleri esnasında temel ilkelerden ödün vermeyerek azami uyum kararlılığı ile hareket etmekte ve başta T.C. Anayasası, KVKK ve ilgili mevzuatla uyumlu şekilde, kişisel veri işleme süreçlerini, Vakfımız Kişisel Veriler Envanteri ile tespit etmiştir. Bu veriler; KVKK başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve bu politikada belirtilen şekilde işlenmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Veriler

Vakfımızın online bağışları; Online Bağış sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Vakfımız internet sitesinde bağış süreçleri dahilinde talep edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği gibidir:

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Bağış Kartı Düzenleyen Kişi

Kimlik

Ad, Soyadı

İletişim

Adres, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası

Finans

Bağış Tutarı, Kredi kartı ile ilgili bilgiler

İşlem Güvenliği

IP Adresi Bilgileri

Diğer (Bağış Bilgisi)

Bağış Kodu

 

Bağış kartının düzenleyen kişiden başka bir kişiye gönderilmesi halinde:

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Bağış Kartının Gönderileceği Kişi

Kimlik

Ad, Soyadı

İletişim

Adres, Elektronik Posta Adresi,

 

Vakfımızın Sosyal Dayanışma Fonu ile Kaza Fonu Üyelikleri; Online Üyelik sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Vakfımız internet sitesinde üyelik süreçleri dahilinde talep edilen kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği gibidir:

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Fona Üye Olacak Kişi

Kimlik

Ad, Soyadı, T.C Kimlik No, Unvan

İletişim

Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Vakfımız tarafından;

a) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kurul’un ek düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek,

b) Vakfımıza yapılan bağışlar/Üyelikler dahilinde finans ve muhasebe işlerini yürütmek,

c) Veri sorumlusu olarak Vakfımızın operasyonlarının güvenliğini temin etmek,

d) Gerektiğinde ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri sağlamak,

e) Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

f) Gerektiğinde bağışçılarımızla/Üyelerimizle yapacağımız iletişim faaliyetlerini yürütmek,

g) Belirtilen mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, hukuk işlerini takip etmek ve yürütmek,

h) 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ek düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Amaçlarıyla KVKK’ da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuk kurallarına uygun şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’ nın 8/1 ve 8/2/a bentleri ile KVKK’ nın 5.maddesinde belirtilen ilgili bent uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan  ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi ve veri sorumlusunun hukuki menfaatlerine uygun ölçüde veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak, başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmekte ve yurt içinde;

-Vakfımızın online bağış ve üyelik sisteminin işletilmesinde teknik destek sağlayıcılar,

-Bağış yapmanız/Üye olmanız halinde bağış/üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankaya,

ve gerektiğinde tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Vakfımız yetkilileri ve personelleri tarafından, Vakfımızın internet sitesinde tarafınızca doldurulan bilgiler aracılığı ile elektronik ortamda toplanmaktadır.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Herkes dilediği zaman Vakfımıza başvurarak kendisiyle ilgili; KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesinden itibaren azami 10 yıl geçmesi kaydıyla silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11 nci maddesi (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Kanunda sayılan haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ilgili düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen zorunlu bilgileri de içerecek şekilde Vakfımızın internet sitesinde belirtilen mail adresimize ([email protected]) iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu unsurların bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Vakfımız tarafından işleme alınmayacaktır. Vakıf’ın işbu aydınlatma metninde KVKK’ dan, alt düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip, OGEM-VAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

VERİ SORUMLUSU

OGEM-VAK Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı